Prietenii Fiscalitatii
               Fiscul nu crede in lacrimi sau in fapte bune!
 Pentru clientii speciali: 0765.216.760 , 0723.530.139 
   Prima pagina      Legislatie 2013
Contract Prietenii Fiscalitatii
 • HG nr. 84/2013 pentru modificarea normelor de aplicare a Codului fiscal. Descarca aici: HG nr. 84/2013.
 • Legea nr. 50/2013 pentru combaterea evaziunii fiscale. Descarca aici: Legea nr. 50/2013.
 • HG nr. 88/2013 pentru adoptarea normelor de aplicare a timbrului de mediu. Descarca aici: HG nr. 88/2013.
 • OpANAF nr. 378/2013 privind modificarea Normelor Codului de Procedura fiscala. Descarca aici: OpANAF nr. 378/2013.
 • Legea nr. 72/2013 privind combaterea intarzierii la plata. Descarca aici: Legea nr. 72/2013.
 • OpANAF nr. 339/2013 inscriere si radiere din oficiu Registru TVA incasare. Descarca aici: OpANAF nr. 339/2013.
 • OMFP nr. 426/2013 TVA nedeductibila cheltuiala eligibila fonduri structurale. Descarca aici: OMFP nr. 426/2013.
 • OMFP nr. 415/2013 privind contabilitatea institutiilor publice. Descarca aici: OMFP nr. 415/2013.
 • Legea nr. 113/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea A.S.F. Descarca aici: Legea nr. 113/2013.
 • OpANAF nr. 504/2013 - Procedura privind accesul la informatii prin SMS. Descarca aici: OpANAF nr. 504/2013.
 • OpANAF nr. 393/2013 privind activitatea de verificare fiscala a persoanelor fizice. Descarca aici: OpANAF nr. 393/2013.
 • Ordin ANAF nr. 467/2013 privind conditiile si modalitatile de suspendare a inspectiei fiscale. Descarca aici: OpANAF nr. 467/2013.
 • HG nr. 225/2013 privind contributia de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale. Descarca aici: HG nr. 225/2013.
 • Ordin emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice  nr. 882/2013 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I al anului 2013. Descarca aici: Ordin nr. 882/2013.
 • Ordin emis de Ministerul Muncii, Familiei, Protectei Sociale si Persoanelor Varstnice nr.  883/2013 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acord? sub form? de tichete de cre?? pentru semestrul I al anului 2013. Descarca aici: Ordin nr. 883/2013.
 • OUG nr. 46/2013 privind criza financiara si insolventa unitatilor administrativ-teritoriale. Descarca aici: OUG nr. 46/2013.
 • Hotarare nr. 7/2013 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Camerei Consultantilor Fiscali. Descarca aici: Hotarare nr. 7/2013.
 • Legea nr. 168/2013 pentru aprobarea OG nr. 8/2013 privind modificarea Codului fiscal. Descarca aici: Legea nr. 168/2013.

 • HG nr. 276/2013 privind valoarea de intrare in patrimoniu a mijloacelor fixe. Descarca aici: HG nr. 276/2013.
 • Comunicat ANAF din 29.05.2013 privind declaratia 394. Descarca aici: Comunicat ANAF.
 • OUG nr. 50/2013 privind nivelul penalitatilor bugetare si esalonarea la plata. Descarca aici: OUG nr. 50/2013.
 • OpANAF nr. 641/2013 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute in titulul III din Legea nr. 571/2003. Descarca aici: OpANAF nr. 641/2013.
 • OpANAF nr. 606/2013 privind modificarea, din oficiu, a vectorului fiscal unic cu privire la TVA. Descarca aici: OpANAF nr. 606/2013.
 • Ordin Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice nr. 1356/2013 privind activitatea de inspectie fiscala. Descarca aici: OMMSC nr. 1356/2013.
 • OUG nr. 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor. Descarca aici: OUG nr. 43/2013.
 • Hotararea Parlamentul Romaniei nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara. Descarca aici: Hotarare nr. 54/2013.
 • OUG nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii ANAF. Descarca aici: OUG nr. 74/2013.
 • OUG nr. 78 /2013 pentru completarea OUG nr. 93/2012 privind ASF. Descarca aici: OUG nr. 78/2013.
 • OMFP nr. 814/2013 pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operatiuni efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara. Descarca aici: OMFP nr. 814/2013.
 • OMFP nr. 917/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont ?i a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iulie. Descarca aici: OMFP nr. 917/2013.
 • OMFP nr. 918/2013 privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna iulie 2013. Descarca aici: OMFP nr. 918/2013.
 • Legea nr. 202/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 158/2008 privind publicitatea inselatoare si publicitatea comparativa. Descarca aici: Legea nr. 202/2013.
 • Circulara BNR nr. 17/2013 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei. Descarca aici: Circulara nr. 17/2013.
 • OMFP nr. 608/2013 privind constituirea Evidentei autovehiculelor inmatriculate sau transcrise care intra sub incidenta timbrului de mediu pentru autovehicule. Descarca aici: OMFP nr. 608/2013.
 • OMFP nr. 821/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de criza financiara a unitatilor administrativ-teritoriale, precum si pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea procedurilor privind raportarea situatiilor de insolventa a unitatilor administrativ-teritoriale. Descarca aici: OMFP nr. 821/2013.
 • OG nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri. Descarca aici: OG nr. 11/2013.
 • OpANAF nr. 878/2013 pentru modificarea si completarea OpANAF nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa. Descarca aici: OpANAF nr. 878/2013.
 • Legea nr. 227/2013 pentru aprobarea OUG nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea OUG nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc. Descarca aici: Legea nr. 227/2013.
 • OpANAF nr. 877/2013 privind declararea sediilor permanente apartinand unor persoane nerezidente. Descarca aici: OpANAF nr. 877/2013.
 • OMFP nr. 1013/2013 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2013 a operatorilor economici. Descarca aici: OMFP nr. 1013/2013.
 • Legea  nr. 250/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca si pentru modificarea Legii nr. 116/2002 privind prevenirea si combaterea marginalizarii sociale. Descarca aici: Legea nr. 250/2013.
 • OG nr. 16/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri fiscal-bugetare. Descarca aici: OG nr. 16/2013.
 • OpANAF nr. 938/2013 pentru aprobarea formularului 630 „Decizie de impunere anuala pentru stabilirea contributiei de asigurari sociale de sanatate“. Descarca aici: OpANAF nr. 938/2013.
 • Ordin ANAF nr. 1021/2013 privind aprobarea modelului ?i con?inutului formularului „Decizie de impunere privind obliga?iile fiscale suplimentare de plat? stabilite de inspec?ia fiscal? pentru persoane juridice“. Descarca aici: Ordin ANAF nr. 1021/2013.

 • Ordin ANAF nr. 1024/2013 privind aprobarea modelului ?i con?inutului formularului „Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspec?iei fiscale“. Descarca aici: Ordin ANAF nr. 1024/2013.

 • HG  nr. 527/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a Autorit??ii Na?ionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilit??i Publice - A.N.R.S.C. Descarca aici: HG nr. 527/2013.

 • Circular? BNR nr. 22/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referin?? a B?ncii Na?ionale a României. Descarca aici: Circulara BNR nr. 22/2013.

 • Ordin ANAF nr. 1022/2013 privind aprobarea modelului ?i con?inutului unor documente întocmite în activitatea de inspec?ie fiscal? pentru persoane fizice care desf??oar? activit??i independente în mod individual ?i/sau într-o form? de asociere. Descarca aici: Ordin ANAF nr. 1022/2013.

 • Ordin ANAF nr. 1023/2013 pentru modificarea Ordinului pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? nr. 1.415/2009 privind aprobarea modelului ?i con?inutului unor documente ?i formulare utilizate în activitatea de inspec?ie fiscal? la persoane fizice. Descarca aici: Ordin ANAF nr. 1023/2013.

 • HG  nr. 590/2013 pentru stabilirea zilei de 16 august 2013 ca zi liber?. Descarca aici: HG nr. 590/2013.

 • Ordin ANRDE nr. 57/2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare ?i func?ionare a pie?ei de certificate verzi. Descarca aici: Ordin ANRDE nr. 57/2013.

 • HG nr. 613/2013 pentru modificarea ?i completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hot?rârea Guvernului nr. 44/2004. Descarca aici: HG nr. 613/2013.

 • HG nr. 623/2013 pentru modificarea Hot?rârii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investi?iile realizate de întreprinderile mici ?i mijlocii. Descarca aici: HG nr. 623/2013.

 • OMFP nr. 1436/2013  privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru pâine ?i specialit??i de panifica?ie. Descarca aici: OMFP nr. 1436/2013.
 • HG nr. 644/2013 pentru completarea Hot?rârii Guvernului nr. 298/2013 privind organizarea ?i func?ionarea Oficiului Na?ional pentru Jocuri de Noroc ?i pentru modificarea Hot?rârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea ?i exploatarea jocurilor de noroc, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Hot?rârii Guvernului nr. 870/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea ?i exploatarea jocurilor de noroc. Descarca aici: HG nr. 644/2013.
 • Ordin ANAF nr. 2223/2013 pentru aprobarea modelului ?i con?inutului formularului (307) „Declara?ie privind sumele rezultate din ajustarea/corec?ia ajust?rilor/regularizarea taxei pe valoarea ad?ugat?“. Descarca aici:  Ordin ANAF nr. 2223/2013.
 • Ordin ANAF nr. 2224/2013 pentru aprobarea modelului ?i con?inutului formularului (311) „Declara?ie privind taxa pe valoarea ad?ugat? colectat?, datorat? de c?tre persoanele impozabile al c?ror cod de înregistrare în scopuri de tax? pe valoarea ad?ugat? a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a)-e) sau g) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal“. Descarca aici: Ordin ANAF nr. 2224/2013.
 • OG nr. 28/2013 privind reglementarea unor m?suri fiscal-bugetare. Descarca aici: OG nr. 28/2013.
 • OG nr. 31/2013 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu. Descarca aici: OG nr. 31/2013.
 • OG nr. 26/2013 privind înt?rirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unit??ile administrativ-teritoriale sunt ac?ionari unici ori majoritari sau de?in direct ori indirect o participa?ie majoritar?. Descarca aici: OG nr. 26/2013.
 • OG nr. 29/2013 privind reglementarea unor m?suri bugetare. Descarca aici: OG nr. 29/2013.
 • OMFP nr. 1439/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont ?i a obliga?iunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2013. Descarca aici: OMFP nr. 1439/2013.
 • OMFP nr. 1479/2013 privind încadrarea în activitatea de crea?ie de programe pentru calculator. Descarca aici: OMFP nr. 1479/2013.
 • OMFP nr. 1504/2013 privind stabilirea modelului declara?iei de patrimoniu ?i de venituri, precum ?i a elementelor de patrimoniu ?i de venituri ce trebuie declarate de persoana fizic? supus? verific?rii situa?iei fiscale personale. Descarca aici: OMFP nr. 1504/2013.
 • OpANAF nr. 2986/2013 pentru modificarea pct. 1 din anexa nr. 2 la Ordinul Pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? nr. 3.596/2011 privind declararea livr?rilor/prest?rilor ?i achizi?iilor efectuate pe teritoriul na?ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA ?i pentru aprobarea modelului ?i con?inutului declara?iei informative privind livr?rile/prest?rile ?i achizi?iile efectuate pe teritoriul na?ional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA. Descarca aici: OpANAF nr. 2986/2013.
 • OMFP nr. 1520/2013 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. V din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 50/2013 privind reglementarea unor m?suri fiscale. Descarca aici: OMFP nr. 1520/2013.
 • HG nr. 678/2013 privind reglementarea unor m?suri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorb?ie a fondurilor alocate pentru agricultur? aferente schemelor de pl??i directe ?i pentru m?suri de pia?? în agricultur?. Descarca aici: HG nr. 678/2013.
 • OG nr. 88/2013 privind adoptarea unor m?suri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele interna?ionale, precum ?i pentru modificarea ?i completarea unor acte normative. Descarca aici: OG nr. 88/2013.
 • HG nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 43/2013 privind unele m?suri pentru dezvoltarea ?i sus?inerea fermelor de familie ?i facilitarea accesului la finan?are al fermierilor. Descarca aici: HG nr. 682/2013.
 • OUG nr. 158/1999* privind regimul de control al exporturilor, importurilor ?i altor opera?iuni cu produse militare. Descarca aici: OUG nr. 158/1999.
 • Ordin Ministerului Educatiei Nationale nr. 5037/2013 privind coresponden?a între domeniile de studii universitare de doctorat/masterat, domeniile de studii universitare de doctorat ?i domeniile de doctorat. Descarca aici: OMEN nr. 5037/2013.
 • HG nr. 710/2013 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru finalizarea proiectelor PHARE pentru care Ministerul Mediului ?i Schimb?rilor Climatice are rolul de autoritate de implementare. Descarca aici: HG nr. 710/2013.
 • OpANAF nr. 3136/2013 pentru modificarea ?i completarea Ordinului pre?edintelui Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului ?i con?inutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor ?i taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau re?inere la surs?. Descarca aici: OpANAF nr. 3136/2013.
 • Circulara nr. 29/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referin?? a B?ncii Na?ionale a României. Descarca aici: Circulara nr. 29/2013.
 • OUG nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven??. Descarca aici: OUG nr. 91/2013.
 • Legea nr. 261/2013 pentru aprobarea Ordonan?ei Guvernului nr. 6/2013 privind instituirea unor m?suri speciale pentru impozitarea exploat?rii resurselor naturale, altele decât gazele naturale. Descarca aici: Legea nr. 261/2013.
 • Legea nr. 262/2013 pentru completarea art. 286 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Descarca aici: Legea nr. 262/2013.
 • Legea nr. 260/2013 pentru aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 55/2013 privind unele m?suri fiscal-bugetare ?i pentru modificarea unor acte normative. Descarca aici: Legea nr. 260/2013.
 • OMFP nr. 1661/2013 privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont ?i a obliga?iunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2013. Descarca aici: OMFP nr. 1661/2013.
 • OMFP nr. 1662/2013 privind prospectul de emisiune a obliga?iunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna octombrie 2013. Descarca aici: OMFP nr. 1662/2013.
 • OUG nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici ?i mijlocii. Descarc? aici: OUG nr. 92/2013.
 • OUG nr. 94/2013 pentru modificarea ?i completarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiin?area, organizarea ?i func?ionarea Autorit??ii de Supraveghere Financiar?, precum ?i pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 136/1995 privind asigur?rile ?i reasigur?rile în România. Descarc? aici: OUG nr. 94/2013.
 • Ordin MADR nr. 1075/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii ?i dezvolt?rii rurale nr. 756/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar produc?torilor din sectorul vitivinicol pentru asigurarea recoltei de struguri pentru vin. Descarc? aici: Ordin MADR nr. 1075/2013.
 • OMFP nr. 1673/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finan?elor publice nr. 245/2012 privind instituirea comisiilor teritoriale pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate ?i a Regulamentului de organizare ?i func?ionare a acestora. Descarc? aici: OMFP nr. 1673/2013.
 • OMFP nr. 1711/2013 privind modificarea ?i completarea Instruc?iunilor de completare a num?rului de eviden?? a pl??ii, aprobate prin Ordinul ministrului finan?elor publice nr. 1.870/2004. Descarc? aici: OMFP nr. 1711/2013.
 • OMFP nr. 1722/2013 privind completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor art. 2-5 din Ordonan?a de urgen?? a Guvernului nr. 3/2013 privind reglementarea unor m?suri pentru reducerea unor arierate din economie, alte m?suri financiare, precum ?i modificarea unor acte normative, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finan?elor publice, ?i al ministrului delegat pentru buget nr. 161/2013. Descarc? aici: OMFP nr. 1722/2013.
 • Ordin nr. 1714/2013 pentru aprobarea Procedurii de încasare ?i de virare la bugetul de stat ?i bugetele asigur?rilor sociale a sumelor încasate în numerar de c?tre compartimentele de specialitate ale unit??ilor administrativ-teritoriale, precum ?i a modului de colaborare ?i de realizare a schimbului de informa?ii dintre organele fiscale din cadrul Agen?iei Na?ionale de Administrare Fiscal? ?i organele fiscale din cadrul unit??ilor administrativ-teritoriale. Descarc? aici: Ordin nr. 1714/2013.
 • OpANAF nr. 3331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum ?i a modelului ?i con?inutului unor formulare. Descarc? aici: OpANAF nr. 3331/2013.
 • Legea nr. 276/2013 privind ratificarea Conven?iei dintre România ?i Republica Oriental? a Uruguayului pentru evitarea dublei impuneri ?i prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit ?i pe capital, semnat? la Bucure?ti la 14 septembrie 2012. Descarc? aici: Legea nr. 276/2013.
 • Legea nr. 277/2013 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activit??i cu caracter ocazional desf??urate de zilieri. Descarc? aici: Legea nr. 277/2013.
 • OpANAF nr. 3330/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de tax? pe valoarea ad?ugat? potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b)-d) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, ?i pentru aprobarea modelului ?i con?inutului unor formulare. Descarc? aici: OpANAF nr. 3330/2013.
 • OpANAF nr. 3361/2013 pentru aprobarea modelului ?i con?inutului unor formulare utilizate în certificarea pl??ii accizelor în cazul vehiculelor achizi?ionate intracomunitar. Descarc? aici: OpANAF nr. 3361/2013.
 • Decizie CCR nr. 447/2013 referitoare la excep?ia de neconstitu?ionalitate a dispozi?iilor Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 91/2013 privind procedurile de prevenire a insolven?ei ?i de insolven??. Descarc? aici: Decizie CCR nr. 447/2013.
 • OMFP nr. 1778/2013 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2013. Descarc? aici: OMFP nr. 1778/2013.
 • OpANAF nr. 3477/2013 privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale c?l?torilor care vin dintr-o ?ar? ter??. Descarc? aici: OpANAF nr. 3477/2013.
 • Circular? BNR nr. 33/2013 privind nivelul ratei dobânzii de referin?? a B?ncii Na?ionale a României. Descarc? aici: Circular? BNR nr. 33/2013.
 • Ordin MADR nr. 1229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare ?i control, precum ?i a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizat? în agricultur?. Descarc? aici: Ordin MADR nr. 1229/2013.
 • OMFP nr. 1794/2013 privind prospectul de emisiune a obliga?iunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2013. Descarc? aici: OMFP nr. 1794/2013.
 • OpANAF nr. 3494/2013 privind aprobarea modelului ?i con?inutului formularului tipizat „Proces-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iilor“, cod A.N.A.F. 14.13.22.99/7, destinat utiliz?rii în activitatea de control a inspectorilor antifraud? din cadrul Direc?iei Generale Antifraud? Fiscal?. Descarc? aici: OpANAF nr. 3494/2013.
 • Ordin INS nr. 931 privind modificarea ?i completarea Clasific?rii ocupa?iilor din România - nivel de ocupa?ie (?ase caractere), aprobat? prin Ordinul ministrului muncii, familiei ?i protec?iei sociale ?i al pre?edintelui Institutului Na?ional de Statistic? nr. 1.832/856/2011. Descarc? aici: Ordin INS nr. 931/2013.
 • O.G. nr. 102/2013 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ?i reglementarea unor m?suri financiar-fiscale. Descarc? aici: O.G. nr. 102/2013.
 • O.G. nr. 103/2013 privind salarizarea personalului pl?tit din fonduri publice în anul 2014, precum ?i alte m?suri în domeniul cheltuielilor publice. Descarc? aici: O.G. nr.103/2013.
 • H.G. nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de baz? minim brut pe ?ar? garantat în plat?. Descarc? aici: H.G. nr. 871/2013.
 • Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de mas?. Descarc? aici: Legea nr. 291/2013.
 • H.G. nr. 855/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munc?. Descarc? aici: H.G. nr. 855/2013.
 • Lege nr. 303/2013 privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr. 117/ 2010 pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal ?i reglementarea unor m?suri financiar-fiscale. Descarc? aici: Lege nr. 303/2013.